I Guds nærvær forvandles våre liv

Tekst: Salme 118. 24 – 27.

Hver dag bør vi starte med et oppadvendt sinn. Uansett hvordan dagen er i dag, har Herren gjort den. Derfor bør vi gi Herren makt i våre liv hver eneste dag. Han vil gjerne lede oss når vi har en villig ånd! Gud vil alltid gi oss noe fra Himmelen, men vår mottakelighet avhenger av vår innstilling til Ham i vårt liv.

Vi bør legge fortiden bak oss, slik at ikke negative opplevelser får styre oss. Bibelen sider at Guds nåde er ny hver dag. Det betyr at Guds løfter er knyttet til en Gud som ikke forandrer seg. Hans kjærlighet, visdom og kraft er alltid den samme. For oss oppleves nåden som ny fordi hans godhet er fersk, han møter akkurat slik som vår tilstand er i dag. På en måte kan vi si at «i dag begynner resten av vårt liv». Når vi tar våre valg hver dag, bør de være basert på at det er Hans gjerninger vi må bygge på. Guds allmakt er som et evig oppkomme som alltid kommer med friskt vann. Som er fontene som kommer med friskt kildevann hele tiden.

Dette hjelper oss med å se fremtiden med Guds øyne. Vi har en nådig Gud. Han vil alltid velsigne den som stoler helt på ham. Det betyr at vi hver dag kan begynne å takke ham for hans trofasthet og medlidenhet.

Hver dag vil ha gi oss noe nytt. Det står her i vers 25: «Å Herre, gi frelse». Frelsen betyr å gi noen frihet, løse ut mennesker, kjøpe noen fri, en gave som er utenfor oss selv, men som vil innbefatte hele vår personlighet. Alt begynner med en personlig relasjon med Jesus. Bare gjennom Ham kan Guds velsignelse bli forløst. Og da blir Hans rike synlig iblant oss.

Ordet frelse kan også bety: «å gjøre hel» - helbrede. Det skjer gjennom å forene brutte relasjoner. Gå over en bro som vi ikke har laget selv. Frelsen fører mennesker inn i et land basert på løfter fra Gud. Da blir man både hjulpet ut av noe og ført inn under Guds bevarende nåde.

Bønnen som bes her «Å Herre, gi oss frelse», vil gi Gud anledning til å formidle oss «frelse» hver dag. Fordi tro + erfaring gir voksende forståelse og modenhet i livet for å møte de utfordringer som stadig kommer. Når Herren får behandle oss med sin miskunnhet og langmodighet, vil frykten og uroen som ofte kan prege oss i vanskeligheter, forvandles til en til en takk for at Han blir med gjennom alt.

«La det lykkes» skriver salmisten. Det betyr at vi ikke kan bestemme hva Gud skal gjøre, men disponerer våre liv i den prioriterte retningen han vil føre oss. Gud lykkes alltid». Men får han sin vilje med oss? I en annen oversettelse står det» «frels nå!». Våre bønner bør være helhjertet og preget av vår avhengighet til Ham. Noen ganger må også våre tårer få fritt løp.

«Velsignet være den som kommer i Herrens navn» står det i vers 26. Vi må med andre ord binde oss til Jesu navn. Jesus selv sier i Joh. 14.13: «Og hva som helst dere ber om i mitt navn». Med det uttrykker vi at vi kommer til Gud i Jesu sted, overgitt til Ham, utfra Hans frelsesverk. Å be i en annens navn ( I Jesu navn), inkluderer Hans kraft, Hans nåde, Hans kjærlighet, Hans herlighet, Hans autoritet og makt. Da han vi regne med at han personlig er tilsted med sin Ånd og vil lede våre bønner så vi kan be etter Hans vilje.

«Vi velsigner dere fra Herrens Hus» proklamerer salmisten. Dette taler om å proklamere at Gud er For Deg. Velsignelsens innhold synliggjør karakteren og naturen til den som velsigner. Når Gud taler godt eller nådig til oss, da innebærer dette samtidig at han gir det han taler om. Det betyr både timelige og åndelig velsignelser. Velsignelser fra Gud er noe vi bærer i oss gjennom Den Hellige Ånd som bor i oss og som først bærer frukt når vi gir det videre!

I disse versene tales det først og fremst om de velsignelser som gjør at Guds rike vokser. Hans kongedømme fylles da opp av etterfølgere som vil ære sin Konge gjennom å gi videre i lydighet og kjærlighet til Ham. Da kan vi forvente at det lille som gjøres blir forvandlet til byggesteiner i Guds rike

Til slutt: I vers 27 står det «Herren er Gud, han gav oss lys». Det taler om at det Gud formidler oss skjer gjennom «åpenbarelse». Åpenbarelse er en frukt av et fortrolig samfunn med den Hellige Ånd. Når Gud gir oss ny innsikt og forståelse i Guds Ord og om Hans rike, er det ikke et produkt av egne anstrengelser og klokskap, men alene på grunn av Hans miskunnhet og nåde. Miskunnhet kommer foran bønnhørelse. Deretter kommer lyset som kan sette mennesker fri!

Lyset taler om renselse og veiledning. Gud gir oss sin fred, der lyset får skinne. Freden forløser harmoni og tillit til Guds Ord og hans allmakt. Når vi kommer sammen under innflytelse av Herrens lys, forløses Guds nærværet. Guds nærvær er en tilstand der Hans liv og renhet får prege oss og setter oss i stand til å være ydmyke for Herren og gir rom for Herren til å forvalte oss sine velsignelser som tjener Guds sak!

Tor Inge Andersen