Vår forberedelse for å tjene Guds Hjertesaker

Hebr. 13. 20-21:» «Fredens Gud, han som førte den store hyrde for hjorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av en evig pakts blod, 21 måtte han gjøre dere skikket til alt som godt er, slik at dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus virke i oss det som er etter Guds gode vilje. Ham være ære i all evighet! Amen.»

En idrettsmann må forberede seg gjennom å gjøre visse piroriteringer i livet, ved å fokusere på å være i god form og gjennom å lystre sin trener lytte til sin egen kropp. På samme måte er vi av Gud satt inn i en prosess for å gjennomføre Guds vilje.

For det første. Vi må la Fredens Gud være tydelig i våre liv. Han som tilveiebrakte en forsoning og forlikelse for syndens straff. Forlikelsen betyr at Han byttet fiendskapet med vennskap. Det ble altså en forandring i forholdet mellom Gud og mennesket gjennom å gjennomføre straffen gjennom sin sønn Jesus og lot ham lide all vår straff i vårt sted. Dette måtte han gjøre for at straffen kunne bli fullkommen og evig.

Gjennom forsoningen kunne Gud i kraft av denne rettferdige handlingen gjøre alle mennesker fri fra syndens evige straff. På den måten kan Kristus rettferdiggjøre sin evige velsignelse gjennom at Den hellige Ånd reiste Ham opp fra det døde. Derfor er nå Gud forende oss med seg selv og la Guds Fred flyte fritt i våre hjerter.

Ordet fred kan bety «Helhet». Det betegner også et godt og harmonisk forhold mennesker imellom. Den som tar imot Kristus, mottar et fullkommet forhold mellom seg og Gud.

Gud ble ikke forandret i forsoningen, men forholdet til menneskets hjerte. I forsoningen fikk vi ikke bare Fred med Gud, men også Fred fra Gud. Dette er en personlig erfaring som er en gave gjennom Jesus Kristus.

For det andre: Gud vil gjøre oss skikket til å utføre alt det som godt er. (v. 21) Han skal gjøre det: Salme 29.11 «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Herren gir sitt folk kraft, Herren velsigner sitt folk med Fred». Gud vil forme oss gjennom et helt liv. Men det avhenger av om vi vil gjøre oss selv avhengig av en stadig krafttilførsel. En kraft som gjør oss i stand til å utføre guds vilje. Den tilføres i forhold til det vi skal gjøre. Kanalen er vår tillit til Guds Ord og løfter. Denne kraften fra Gud vil forløse oss ( sette oss fri) til å bli brukt av Gud når vårt hjerte har den riktige holdningen til Gud selv. Det å være skikkes menes at man blir gjort i stand til å bli brukbare og lydige for å utføre det Gud vil . Vi blir ikke fullkomne i samme grad som Jesus, men ha den samme kvalitet – altså en helhjertet innstilling.

I Lukas 9.62 står det: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike», men den som ser fremover, på tross av vanskelige omstendigheter. Altså har:

  1. har lært seg og blikket festet på målet
  2. ha lært lydighet er bedre enn å tro at mine gjerninger skal gjøre oss fortjent til Guds velsignelser
  3. begynne å handle på det man ser at Gud Vil

Til slutt. For jo dypere vår relasjon vi har med Jesus, jo mer kan våre gjerninger ære Ham. Jesu liv er en åpenbarelse av Gud selv. Slik som Jesus var, slik ønsker gud at vi skal vandre. Ikke kopiere Ham, men la Ham bli synlig gjennom oss. Joh. 14.23: «2. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.»

Å kjenne Jesus handler om en gjensidig relasjon med Ham. Guds barmhjertighet er ny hver morgen! Vårt ansvar er å fornye forholdet til Ham hver dag! Ikke som er byrde, men som en vei til nye åpenbarelser i Guds rike. Med åpenbarelse vokser også min tro, og dermed også min tilgang til hans velsignelser. Da er vi rede når Han vil gi oss dem!

Den viktigste velsignelsen er Gudsnærværet. Det er som et samfunnsmåltid han vil holde med oss slik at vi blir mettet av Guds velbehag.

Tor Inge Andersen